עבודה סוציאלית
תוכניות לימודים לתואר ראשון (ב.א.) של אוניברסיטת חיפה


תנאי הקבלה

תעודת בגרות / מכינה קדם אקדמית + פסיכומטרי
מעל גיל 42 פטור מפסיכומטרי
ראיון אישי ו/או קבוצתי + ועדת קבלה.
מעל גיל 20 בלבד.

מועמדים עם לימודים קודמים
מועמדים בעלי תואר ב"א מתחום אחר יתקבלו בתנאי שממוצע ציוניהם הוא 80  ומעלה ולאחר ראיון אישי
למתקבלים עם לימודים קודמים ישלח אישור בכתב המאפשר פטור מקורס/ים אשר יוכרו לו. רק אישור למתקבלים החתום ע"י ראש תכנית ב"א מחייב את בית-הספר.  בקשות להכרות אלו יש להפנות לראש תוכנית ב"א בכתב בצרוף גיליון ציונים וסילבוסים רלוונטיים.

תאריך פתיחה
פעם בשנה בסמסטר א'.

מטרת הלימודים
מטרתה העיקרית של תוכנית הב"א היא הכשרת עובדים סוציאליים, תוך שימת דגש על פיתוח מודעות עצמית ואמפטיה כלפי בעיות חברתיות, הקניית בסיס תאורטי ביחס להקשרים פסיכוסוציאליים ותרבותיים של התנהגות. רכישה של מיומנויות במגוון טכניקות התערבות ופתרון בעיות ובאיתור ומימוש כוחות גלויים ופוטנציאליים, וכן בדילמות אתיות וערכיות של המקצוע.

עלויות
דמי שירותים למבח"ר- 600 ₪
דמי הרשמה לאוניברסיטה- 459
שכר לימוד משולם ישירות לאוניברסיטה כ- 10,000 ₪ לשנה. (לא כולל קורסי אנגלית)

מבנה הלימודים

משך הלימודים שלוש שנים.  4 ימי לימוד בשבוע.

לימודים עיוניים

במהלך שלוש השנים מתקיים רצף בלימודים תיאורטיים, בפרקטיקה ובמחקר.

שנה ראשונה

התוכנית מורכבת כולה מקורסי חובה וכוללת: יסודות העבודה הסוציאלית, מבוא לע"ס, מבואות במדעי החברה וההתנהגות , מבוא לסטטיסטיקה . בחינת פטור במיומנויות מחשב (ראה מערכת השעורים).

שנה שניה

התוכנית מורכבת כולה מקורסי חובה וכוללת: ידע בסיסי תיאורטי ומעשי בתחום הפרטני, הקבוצתי, והקהילתי , קורסים עיונים ושיטות מחקר (ראה מערכת השעורים).
בשנה ב' לימודי השדה צמודים לקורסים שיטות התערבות, עבודה קבוצתית, עבודה קהילתית.

שנה שלישית

התכנית מורכבת מקורסי חובה  ובחירה וכוללת: לימודים תיאורטיים ומעשיים המתמקדים באחת  ממערכות השירותים החברתיים להלן:
רווחת המשפחה: לדוגמא שירותים לילדים, לנוער, לזקנים ולמשפחה.
עבריינות והתמכרויות : לדוגמא שירותי מבחן, בתי-סוהר.
בריאות חברתית: לדוגמא, בתי חולים, מרכזי גמילה.
ארגון וקהילה: לדוגמא מתנ"סים.
לימודי השדה הינם צמודים לקורסים סוגיות בהתערבות בשירותים ושיעור עיוני הצמוד לתחום.

כמו כן מתקיים סמינר מחקר שנתי בנושאי עבודה סוציאלית.

לימודי שדה
בשנת הלימודים הראשונה משתתף התלמיד בתכנית קדם לימודי שדה הכוללת: סיורים ותצפיות על עובדים סוציאליים בשירותי רווחה שונים.  לימודי שדה מתקיימים בשנה"ל השניה והשלישית כ- 19 שעות שבועיות, בדרך כלל ביומיים עד שלושה.  הסטודנט לומד ליישם שיטות התערבות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות בעבודה סוציאלית, באמצעות הדרכה אישית וקבוצתית. לימודי השדה  מתקיימים בסוכנויות שונות הפרושות בכל רחבי הארץ כמו: לשכות לשירותים חברתיים, שיקום, מוסדות ילדים ונוער, בתי חולים, תחנות לבריאות הנפש, בתי סוהר, בתי אבות ומרכזים. בתום השנים  הראשונה והשניה חייב התלמיד למלא את  "שאלון שיבוץ לימודי שדה".  במידה ושאלון זה אינו מוגש ליחידה ללימודי שדה במועד שנקבע באותה השנה, לא יובטח לתלמיד מקום לימודי שדה בשנה שלאחר מכן.  שיבוץ מיוחד לסטודנטים בעלי לקויות רפואיות בהתאם לנוהל המפורט בדף האורינטציה ללימודי שדה.
הוצאות הנסיעה ללימודי שדה חלות על התלמיד.  פעמיים בשנה מעריכים המדריכים את עבודת התלמיד.  תהליך ההערכה נעשה על ידי המדריך שיתופו של התלמיד.  ההערכה מועברת לאישור ראש היחידה ללימודי שדה.  הציון בלימודי שדה יינתן עפ"י הערכה זו ע"י היחידה ללימודי שדה (עובר/נכשל).
לימודי שדה מתקיימים במהלך שנת הלימודים.  במקרים חריגים בהם יתקיימו לימודי שדה בקיץ מימון לימודי השדה יחול על התלמיד.
 
אנגלית שפה זרה

תלמיד שלא קיבל פטור מלימודי אנגלית חייב ללמוד אנגלית שפה זרה.  מי שלא השלים את חובותיו באנגלית אינו יכול להמשיך בלימודיו בשנה ג'.

מבחנים ועבודות

תקנון הלימודים הכללי לתואר ראשון מחייב את כל הסטודנטים בבית הספר לעבודה סוציאלית.  בנוסף, הסטודנט אחראי לשמור העתק מכל עבודה כתובה המוגשת למרצה במסגרת הקורס עד קבלת ציון סופי באותו קורס. 

תנאי מעבר לשנים מתקדמות

המעבר משנה א' לשנה ב':
1. ציון ממוצע משוקלל שנתי 70 (לפחות) ציון עובר (51 לפחות) כל הקורסים.
2. מי שלא השיג ציון 51 (לפחות) באחד או שניים מהקורסים (אך יש לו ממוצע מעבר של 70 לפחות) חייב לחזור בשנה העוקבת על הקורסים בהם נכשל.  לא יורשה תלמיד להשתתף  בקורס/ים בו הנכשל מהווה דרישת קדם.

המעבר משנה ב' לשנה ג' מותנה ב:
1.ציון ממוצע משוקלל 70 (לפחות) בכל הקורסים העיוניים.
2.ציון "עובר" בלימודי שדה.

מעבר משנה ב' לשנה ג' במעמד על תנאי
•מי שלא השיג ציון 51 (לפחות) באחד או בשניים  מהקורסים העיוניים חייב לחזור על הקורס/ים בשנה העוקבת. לא יורשה התלמיד להשתתף בקורס/ים שהקורס בו נכשל מהווה דרישת קדם.
• תלמיד שנכשל  באחד או בשניים מהקורסים הצמודים להלן: "שיטות התערבות 1", "שיטות התערבות 2", "עבודה קהילתית 1" ו"עבודה קהילתית 2" יהיה חייב לחזור
על הקורס שנכשל בו ועל לימודי שדה בשנה העוקבת, גם אם קיבל ציון עובר בלימודי שדה.  במקביל יוכל  התלמיד להמשיך לימודיו בשנה השלישית, למעט לימודי השדה וקורסי הפרקטיקה של השנה השלישית. 
•תלמיד שנכשל בלימודי שדה ולא הופסקו לימודיו, יהיה חייב לחזור על לימודי השדה  ועל  הקורסים הצמודים: "שיטות התערבות 1",  "שיטות התערבות 2", "עבודה קהילתית 1", "עבודה קהילתית 2", "עבודה קבוצתית 1", "עבודה קבוצתית 2".  במקביל יוכל התלמיד להמשיך לימודי בשנה שלישית, למעט לימודי שדה, וקורסי הפרקטיקה של השנה השלישית.
 
סיום לימודים

סיום לימודים בבית-הספר לעבודה סוציאלית לקראת קבלת תואר ב"א בעבודה סוציאלית מותנה ב':
• עמידה בכל תנאי המעבר שצוינו לעיל.
• ציון ממוצע משוקלל 60 (לפחות)  בכל הקורסים העיוניים בתכנית הלימודים בשנה ג'.
• ציון "עובר" בלימודי שדה.
•מילוי כל החובות בבית-הספר בתקופה שלא תעלה על חמש שנות לימוד רצופות.
 
הפסקת לימודים

תלמיד המבקש להפסיק זמנית את לימודיו או את לימודי השדה, חייב לפנות בכתב לראש
תכנית ב"א. הפסקת הלימודי תאושר בכתב.
במקביל יודיע התלמיד בכתב על ההפסקה לאגף מינהל תלמידים וליחידה ללימודי שדה.

הפסקה ביוזמת רשויות בית-הספר
• ראש תכנית ב"א רשאי להפסק לימודיו של תלמיד שנמצא בלתי מתאים למקצוע במסגרת לימודי הקורס "יסודות ההתערבות בעבודה סוציאלית" בשנה א', או במסגרת לימודי השדה בשנים ב' ו/או ג', או מטעמי עבירה על כללי האתיקה המקצועית. 
ראש תכנית ב"א יתייעץ לצורך זה עם המורים ו/או המדריכים הנוגעים בדבר וכן ישקול את המלצת המגשר לענייני סטודנטים של בית הספר.
• יופסקו לאלתר לימודיו של תלמיד לאחר שנכשל או לא עמד בתנאי המעבר פעם שניה (בשנה עוקבת) בקורס חובה כלשהו מהתכנית בשלושת השנים.
• יופסקו לאלתר לימודיו של תלמיד בבית הספר לאחר שלא עמד בדרישות המעבר בשלושה קורסים או יותר  בשנת לימודים אחת.

חידוש לימודים
• תלמיד שאושרה לו הפסקת לימודים חייב לעבור הליכי הרשמה רגילים. אם התקופה שבין הפסקת הלימודים וחידושם אינה עולה על שתי שנות לימוד, הקורסים שאותם למד לפני  הפסקה יוכרו לצורך המשך לימודיו.
אם תקופת ההפסקה היתה בת שנתיים ויותר, רשאי בית הספר לחייב את התלמיד לחזור על קורסים שכבר שמע ונבחן בהם, וכן לחייבו בהשלמות שונות לקראת קבלת התואר.
• למי שלא אושרה הפסקת לימודים בכתב ו/או לא סיים לימודיו לתואר ראשון בתוך חמש שנים רצופות חייב בהרשמה מחדש ובעמידה בתנאי הקבלה כפי שיהיו באותה עת.
•  מי שלימודיו הופסקו בשל אי התאמה למקצוע ללא הקצבת זמן, יוכל לפנות לאחר ארבע שנים בבקשה לחזור ללימודים ועניינו יובא לדיון בפני המגשר לענייני סטודנטים.
מי שלימודיו הופסקו עקב כישלון או אי עמידה בתנאי מעבר (סעיפים 3-2 ב "הפסקת לימודים") יוכל להירשם מחדש ללימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית, רק בתום שלוש שנים ממועד ההפסקה.

תוכנית לימודים
ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים

שנה ראשונה-כל הקורסים חובה שעות אופן הוראה נקודות
כתיבה מדעית 2 ש 2
מבוא לע"ס תיאורטי  א 2 ש 2
מבוא לע"ס תיאורטי ב 2 ש 2
יסודות ההתערבות בע"ס  א 3 ש 4
יסודות ההתערבות בע"ס  ב 3 ש 4
הכלה תרבותית 2 ש 2
פסיכולוגיה לעובדים סוציאליים 2 ש 2
פסיכולוגיה חברתית 2 ש 2
סטטיסטיקה יישומית לע"ס א 2 ש 2
סטטיסטיקה יישומית לע"ס  ב 2 ש 2
הפרט והמשפחה א' 2 ש 2
הפרט והמשפחה ב' 2 ש 2
מבוא לסוציולוגיה 2 ש 2
סוגיות חברתיות בעבודה סוציאלית 2 ש 2
בריאות וחולי - היבטים רב תרבותיים 2 ש 2
כלכלת רווחה 2 ש 2
מעורבות חברתית לימודית א 3 לש 2
מעורבות חברתית לימודית ב 3 לש 3
מיומנויות מחשב 0 בפ 0
סה"כ שנה א'     40 נקודות


שנה שנייה - כל הקורסים חובה שעות אופן הוראה נקודות
לימודי שדה א + ב 19 ש"ש ל"ש 10
שיטות התערבות א 3 ש 4
שיטות התערבות ב 3 ש 4
עבודה קבוצתית א 2 ש 3
עבודה קבוצתית ב 2 ש 3
עבודה קהילתית ארגונית א 2 ש 2
עבודה קהילתית ארגונית ב 2 ש 2
פסיכופתולוגיה א 2 ש 2
פסיכופתולוגיה ב 2 ש 2
שיטות מחקר א 2 ש 2
שיטות מחקר ב 2 ש 2
התמודדות עם מצבי לחץ, משבר וטראומה ש 2 2
מושגי יסוד במשפחה 2 ש 2
סה"כ שנה ב'     40 נקודות


שנה שלישית שעות אופן הוראה נקודות
חובה - פרקטיקה      
לימודי שדה 19 ש"ש ל"ש 10
שיטות התערבות מתקדמים א' 2 0 3
שיטות התערבות מתקדמים ב' 2 0 3
שיעור עיוני בהתאם לתחום : 2 ש 2
שיקום - היבטים פסיכוסוציאליים בשיקום      
ילד ונוער - התפתחות פסיכו סוציאלית של גיל התבגרות      
תקון /התמכרויות - עבריינות והתמכרויות מושגים נבחרים      
בריאות נפש - היבטים פסיכוסוציאליים בשיקום      
בריאות : היבטים פסיכוסוציאלים בשיקום      
זיקנה - מושגים נבחרים בתחום הזיקנה      
אלימות - עבריינות והתמכרויות מושגים נבחרים      
קהילה -סוגיות נבחרות בעבודה קהילתית      
חובה - עיוני      
תיאוריות אישיות 2 ש 2
טיפול ממוקד 2 ש 2
אלימות במשפחה, בקהילה ובחברה 2 ש 2
אתיקה חוק וערכים 2 ש 2
בעיות התפתחות אצל ילדים 2 ש 2
סמינר מחקר (א+ב)
קבוצה 1 - פרופ' זאב וינשטוק
קבוצה 2 - ד"ר מיכל קורא
קבוצה 3 - ד"ר טל ארטן ברגמן
קבוצה 4 - ד"ר הישאם אבו ריא
קבוצה  5 -ד"ר מיכאל וינברג
4 0 4
קורסי בחירה*
היבטים פסיכוסוציאליים בשיקום 2 ש 2
קבוצת דיאלוג 2 ש 2
מושגים נבחרים בתחום הזיקנה 2 ש 2
עבריינות והתמכרויות מושגים נבחרים 2 ש 2
התפתחות פסיכוסוציאלית של גיל ההתבגרות 2 ש 2
סוגיות נבחרות בעבודה קהילתית 2 ש 2
סה"כ שנה ג     40


סה"כ חובה: 36 נק'
סה"כ בחירה: 4 נק'
סה"כ שנה ג': 40 נק'
סה"כ בשלושת השנים: 120 נ"ז.

** התוכנית עדיין כפופה לשינויים

אתר החוג באוניברסיטה
לחצי כאן