תואר שני M.A. בטיפול באמנויות
תוכניות לימודים של אוניברסיטת חיפה

התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, המעוניינים להמשיך בלימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות.

למסיימי התוכנית בהצלחה יוענק תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות בהתאם למגמת הלימוד.

הכשרה מעשית – מסיימי התכנית יקבלו אישור זכאות בצירוף ספח התמחות המציג את תחום ההתמחות ואישור על שעות הכשרה מעשית.

ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות משותף לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ולפקולטה לחינוך. מטרות הלימודים הן: לפתח גוף מחקרי לקידום מקצועות הטיפול באמצעות האמנויות ולהכשיר אנשי מקצוע מומחים בעבודה בטיפול באמצעות אמנויות בתחום הבריאות, החינוך, הרווחה והשיקום. במכללת מבח"ר קיימות 2 מגמות: אומנות חזותית ופסיכודרמה.

משך הלימודים

שנתיים + שנת התמחות קלינית (לא כולל קורסי קדם) אומנות ביום ה' , פסיכודרמה בימי ג'. הלימודים יתקיימו ביום אחד מרוכז בשעות 8:30 עד 18:00 + קורסי קיץ מרוכזים בחודש יולי + יום נוסף בהכשרה מעשית.

הכשרה מעשית

לצד הלימודים האקדמיים מתקיימת הכשרה מעשית תחת הדרכה.

בנוסף ליום הלימוד, נדרש לשריין יום נוסף בשבוע לצורך הכשרה מעשית. בשנה א' ההכשרה המעשית מתקיימת במתכונת של סמינר קליני כאשר התלמידים משובצים בקבוצות קטנות על ידי היחידה במסגרות ההכשרה או שירותים שנבחרו על ידי היחידה. היחידה משתדלת לשבץ את הסטודנט במקומות הכשרה קרוב למקום המגורים אך אינה מתחייבת או יכולה להיענות לכל בקשה או העדפה. בשנה ב' ההכשרה המעשית מתקיימת במתכונת של התנסות עצמאית במוסדות הקשורים לחינוך, רווחה ובריאות.

במספר מוסדות הסטודנטים יחויבו לקבל חיסונים בהתאם לנוהלי המקום והוראות משרד הבריאות. הנסיעות למקומות ההכשרה חלות על הסטודנט. נוכחות סדירה בהכשרה מעשית והדרכה הינה חובה, לאורך כל השנה כולל חופשת סמסטר. הכשרה מעשית כוללת סמינר קליני בשנה א', הכשרה מעשית בשנה ב', הדרכה קבוצתית באוניברסיטה (שנים א, ב), הדרכה פרטנית בשדה (שנה ב), השתתפות חובה בסדנאות קליניות המוצעות מדי שנה בחופשות הסמסטר.

היעדרות מהכשרה מעשית מחייבת השלמת השעות החסרות.

לאחר סיום התואר ניתן להשלים שעות הכשרה מעשית נוספות במסגרת תוכנית הכשרה מעשית מתקדמת. שנה זו נועדה לאפשר השלמת שעות הכשרה מעשית תחת הדרכה בהתאם למתווה המועצה להשכלה גבוהה ובהתאם להצעת החוק להכרה במעמד מטפלים באמנויות. הקבלה לתוכנית לאחר סיום התואר אינה אוטומטית ומותנית בציון "עובר" בהכשרה מעשית בתוכנית התואר השני ובראיון אישי, ע"פ שיקול דעתה של וועדת הקבלה. בתום שנה זו, לאחר השלמת כל החובות, מסיים התכנית יהיה זכאי לאישור על השלמת 960 שעות הכשרה מעשית.

תנאי קבלה

מועמדות ללימודי מ"א בטיפול באמצעות אמנויות מחייבת עמידה בתנאים הבאים:
• זכאות לתואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בציון סופי של 85 לפחות.
• לימודי קדם – פירוט בהמשך
• עמידה במבחן קבלה באנגלית בציון 80
• הצהרת כוונות
• המלצה מגורם אקדמי
• ראיון קבלה
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה, כתנאי לזכאותו לתואר.

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.

פירוט לימודי קדם נדרשים

מועמדים בוגרי תואר ראשון, שלא למדו את הקורסים הבאים בלימודי התואר הראשון, יחויבו בהשלמות הנלמדות ברמת התואר הראשון במוסד אקדמי מוכר המעניק תואר מוכר על ידי המל"ג בתחום החינוך ו/ או הפסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית. קורסים אלה אינם נכללים בתוכנית המ"א. יש לסיים את כל קורסי הקדם בציון 80 לפחות עד תחילת שנת הלימודים.

קורסי השלמה טיפוליים עבור מי שאינו בא מתחום הטיפול:

• מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ'
• פסיכופיזיולוגיה – 2 נ'
• פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נ'
• פסיכופתולוגיה (פסיכולוגיה אבנורמלית) – 4 נ'
• סטטיסטיקה – 2 נ'
• שיטות מחקר – 2 נ'
• תיאוריות אישיות – 2 נ'
סה"כ 18 נ' (כ – 320 שעות)

לימודי השלמה מתחום האמנויות:
בעל תואר ראשון שאינו מתחום האמנויות צריך לצבור 500 שעות לימוד מתחום האמנות הרלבנטי.
300 שעות לימוד ממוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד מקצועי או אמנותי המוכר ע"י משרד החינוך ו/או התרבות והספורט ו - 200 שעות ניסיון בשדה בהתאם למגמה. יש להגיש אישורים על כל 500 השעות.

מגמת אמנות

300 שעות – שעות מעשיות בציור, פיסול, רישום. בגרות בהיקף של 5 יחידות באמנות מזכה ב – 100 שעות לימוד.

200 שעות - אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
1. 56 שעות של קורס תיאורטי באמנות (לדוגמא תולדות האמנות)
2. לימוד של שעות אמנות במוסדות לא מוכרים – יש להגיש אישור מהמורה המלמד
3. לימוד של שעות באמנות מעבר לציור, פיסול, רישום (לדוגמא צורפות, קדרות, צילום, תפירה וכו')
4. לימוד אמנות במסגרת סדנאות לימודיות (לדוגמא קורסים התנסותיים במסגרת לימודי התואר הראשון בהם תואר שני M.A נעשה מגע עם חומרי יצירה – עד 56 שעות).
בנוסף יש להגיש צילום של 5 יצירות מודפסות בצבע על נייר A4 (ניתן לצלם מספר יצירות על עמוד אחד) ולציין מועד בו נעשו היצירות.

מגמת פסיכודרמה

300 שעות – אפשר קורס תיאורטי בפסיכודרמה בהיקף של 56 שעות בלבד. יתר השעות – מעשיות בתחום.
בגרות בהיקף של 5 יחידות בתיאטרון מזכה ב – 200 שעות.
200 שעות – אישור על השתתפות בקבוצת פסיכודרמה או קבוצת חוג דרמה במסגרת רשמית או לא רשמית או צילום של הופעה/הצגה.
שעות ניסיון בשדה בתחום האמנותי (200 שעות) במגמת דרמה/פסיכודרמה – יש להגיש אישורים על השתתפות בקבוצת דרמה או קבוצת חוג במסגרת רשמית או לא רשמית.
שעות השלמה אלה יהוו תנאי קדם ללימודים בביה"ס (במידת הצורך יוכל לאשר ביה"ס כי חלק מהשעות יושלמו במהלך השנה הראשונה ללימודים).
פטור מלימודי השלמה יינתן אך ורק על בסיס הצגת מסמכים רשמיים רלוונטיים מהמוסד.

תכנית למטפלים מנוסים

תוכנית מנוסות הנה תוכנית מקוצרת – שנה אחת בלבד לנשים בעלות תעודת מטפל / תרפיה.
תוכנית זו הינה תכנית מובנית של תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים באמצעות אמנויות מנוסים. הכיתה למטפלים מנוסים לא מחולקת על פי מגמות אלא כוללת מטפלים מכל התחומים. כלומר, תוכנית הלימודים תתקיים במסגרת משולבת של כתה אחת לכל המטפלים המנוסים. התוכנית תרוכז ביום אחד בשבוע במשך שנה, ותכלול קורסים ייעודיים שמותאמים לאנשי שדה בעלי ניסיון קליני, ולא תכלול הכשרה מעשית. מסלול זה הוא ללא תזה.

תנאי הקבלה לתכנית למטפלים מנוסים

תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון סופי של 85 לפחות, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
תעודה של מטפל באמצעות אמנות באחד מתחומי האמנות, שניתנה להם ע"י מוסד מוכר.
ניסיון מעשי של שנה אחת לפחות של עבודה בשטח בטיפול באמצעות אמנויות. עמידה במבחן קבלה באנגלית בציון 80 .
ראיון על פי שקול דעתה של ועדת קבלה.
מסלול לנשים מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.

משך הלימודים לתכנית מטפלים מנוסים

התכנית מרוכזת ליום אחד בשבוע יום ג' בשעות 8:30-18:00 למשך שנה אחת בלבד וכוללת סמסטר קיץ מרוכז.

מועד פתיחה

פעם בשנה בסמסטר א'
פתיחת המסלול מותנית במספר נרשמים