טיפול באמצעות אמנויות מגמת פסיכודרמה
תואר שני - אוניברסיטת חיפה

התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה,
המעוניינים להמשיך בלימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות.

למסיימי התוכנית בהצלחה יוענק תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות בהתאם למגמה הלימוד.

הכשרה מעשית – מסיימי התכנית יקבלו אישור זכאות בצירוף ספח התמחות המציג את תחום ההתמחות ואישור על שעות הכשרה מעשית (600 שעות).

בית הספר כולל חמש מגמות: אמנות חזותית, דרמה, פסיכודרמה, מוסיקה ותנועה ומחול .במכללת מבח"ר קיימות שתי מגמות: אמנות חזותית ופסיכודרמה. מטרות הלימודים הן: לפתח גוף מחקרי לקידום מקצועות הטיפול באמצעות האמנויות ולהכשיר אנשי מקצוע מומחים בעבודה בטיפול באמצעות אמנויות בתחום הבריאות, החינוך, הרווחה והשיקום.

משך הלימודים: שנתיים + שנת התמחות קלינית (לא כולל קורסי קדם)
הלימודים 8תקיימו ביום ה' 3 סמסטרים בין השעות 8:30 עד 20:00 +
יום נוסף בהכשרה מעשית.(כ 6 שעות)

הכשרה מעשית: לצד הלימודים האקדמיים מתקיימת הכשרה מעשית תחת הדרכה.
בנוסף ליום הלימוד, נדרש לשריין יום נוסף בשבוע לצורך הכשרה מעשית. בשנה א' הכשרה המעשית מתקיימת במתכונת של סמינר קליני כאשר התלמידים משובצים בקבוצות קטנות על ידי היחידה במסגרות הכשרה או שירותים שנבחרו על ידי היחידה. היחידה משתדלת לשבץ את הסטודנט במקומות הכשרה קרוב למקום המגורים אך אינה מתחייבת או יכולה להיענות לכ בקשה או העדפה. בשנה ב' ההכשרה המעשית מתקיימת במתכונת של התנסות עצמאית במוסדות הקשורים לחינוך, רווחה ובריאות. במספר מוסדות הסטודנטים יחויבו לקבל חיסונים בהתאם לנוהלי המקום והוראות משרד הבריאות. הנסיעות למקומות ההכשרה חלות על הסטודנט. נוכחות סדירה בהכשרה מעשית והדרכה הינה חובה, לאורך כל השנה כולל חופשת סמסטר. הכשרה מעשית כוללת סמינר קליני בשנה א', הכשרה מעשית בשנה ב', הדרכה קבוצתית באוניברסיטה (שנים א, ב), הדרכה פרטנית בשדה (שנה ב), השתתפות חובה בסדנאות קליניות המוצעת מדי שנה בחופשות הסמסטר. הכשרה זו מקנה אישור על 600 שעות הכשרה מעשית.

היעדרות מהכשרה מעשית מחייבת השלמת השעות החסרות

לאחר סיום התואר ניתן להשלים שעות הכשרה מעשית נוספות במסגרת תוכנית הכשרה מעשית מתקדמת. שנה זו נועדה לאפשר השלמת שעות הכשרה מעשית תחת הדרכה בהתאם למתווה המועצה להשכלה גבוהה ובהתאם להצעת החוק להכרה במעמד מטפלים באמנויות. הקבלה לתוכנית לאחר סיום התואר אינה אוטומטית ומותנית בציון "עובר" בהכשרה מעשית בתוכנית התואר השני ובראיון אישי, ע"פ שיקול דעתה של וועדת הקבלה. בתום שנה זו, לאחר השלמת כל החובות, מסיים התכנית יהיה זכאי לאישור נוסף על השלמת 960 שעות הכשרה מעשית.

מועמדות ללימודי מ"א בטיפול באמצעות אמנויות מחייבת עמידה בתנאים הבאים:

1. זכאות לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בציון סופי משוקלל של 85 לפחות. יש להגיש תעודה וגיליון ציונים מקוריים. )מועמד שיסיים את לימודיו בשנה"ל הנוכחית יצרף גיליון ציונים מקורי וכן אישור לגבי יתרת חובותיו לתואר ראשון. אין אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון.
2. עמידה בדרישות לימודי הקדם – ראה פירוט בהמשך
3. עמידה במבחן קבלה באנגלית בציון 80 לפחות (ניתן לגשת לשני מועדים)
4. קורות חיים + תמונת פספורט
5. הצהרת כוונות אישית
6. הצהרת סטודנט חתומה
7. המלצה מגורם אקדמי (תישלח ע"י הממליץ). לא תתקבל המלצה שתועבר ע"י המועמד עצמו. מפאת החיסיון המלצות לא תועברנה לידי המועמד
8. טבלת שעות דרמה
9. בשל מספר המקומות המוגבל לתכניות יוזמנו לראיון רק חלק מהמועמדים – על פי שיקול דעתה של ועדת הקבלה

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.

פירוט לימודי קדם נדרשים

מועמדים בוגרי תואר ראשון, שלא למדו את הקורסים הבאים בלימודי התואר הראשון, יחויבו בהשלמות הנלמדות ברמת התואר הראשון במוסד אקדמי מוכר המעניק תואר מוכר על ידי המל"ג בתחום החינוך ו/או הפסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית. קורסים אלה אינם נכללים בתוכנית המ"א. יש לסיים את כל קורסי הקדם בציון 80 לפחות עד תחילת שנת הלימודים.

קורסי השלמה טיפוליים עבור מי שאינו בא מתחום הטיפול:
מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ'
פסיכופיזיולוגיה – 2 נ'
פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נ'
פסיכופתולוגיה (פסיכולוגיה אבנורמלית( – 4 נ'
סטטיסטיקה – 2 נ'
שיטות מחקר – 2 נ'
תיאוריות אישיות – 2 נ'
סה"כ 18 נ' (כ – 320 שעות)

בעל תואר ראשון שאינו מתחום הדרמה צריך לצבור 500 שעות לימוד מתחום הדרמה.
300 שעות לימוד ממוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד מקצועי או אמנותי המוכר/נתמך ע"י משרד החינוך ו/או התרבות והספורט ו - 200 שעות לא פורמליות בדרמה.

בגרות בהיקף 5 יחידות לימוד מזכה ב - 200 שעות פורמליות. .

300 שעות– הכשרה פורמלית מעשית בדרמה/תיאטרון מתוכן אפשרות לקורס תיאורטי בהיקף של עד 56 שעות בלבד ובנושאים רלוונטיים כגון גישות משחק ובימוי, תיאטרון חברה קהילה, תולדות התיאטרון. יתר השעות הפורמליות יהיו התנסותיות בנושאים כגון: אימפרוביזציה, משחק (לא מול מצלמה), בימוי תיאטרון, תיאטרון מחול, פלייבק וכדומה. תיאטרון מסכות או בובות יכול להיחשב כחלק מהשעות בלבד. ניתן לפנות ולברר לגבי הכרה בקורסים ספציפיים.
200 שעות – עדיפות לאישור על השתתפות בקבוצת פסיכודרמה/דרמה תרפיה. או אישור על השתתפות בחוג דרמה (במסגרת רשמית או לא רשמית) או בקבוצת/הפקת תיאטרון.
שעות השלמה אלה יהוו תנאי קדם ללימודים בביה"ס (במידת הצורך יוכל לאשר ביה"ס כי חלק מהשעות יושלמו במהלך השנה הראשונה ללימודים).
פטור מלימודי השלמה יינתן אך ורק על בסיס הצגת מסמכים רשמיים רלוונטיים מהמוסד.

מועד פתיחה

פעם בשנה בסמסטר א'
פתיחת המסלול מותנית במספר נרשמים