M.A. בייעוץ חינוכי
תוכניות לימודים של אוניברסיטת חיפה

סוג התואר

מוסמכת בייעוץ חינוכי, תואר שני . M.A של אוניברסיטת חיפה, החוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך.

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים במגמה היא להעמיק את הבסיס התיאורטי והידע היישומי בנושאי הייעוץ החינוכי והפסיכולוגי - התפתחותי.

הלימודים במגמה יכללו העמקת היסודות העיוניים של הייעוץ, התבוננות באוריינטציה מערכתית, ידע לגבי גישות קבוצתיות ופרטניות לטיפול ויעוץ, הבנה של סוגיות במחקר בתחום הייעוץ, הכנה לתפקידי ריכוז והנחייה, והתייחסות הערכתית וביקורתית לעבודת הייעוץ.

המגמה מיועדת לנשים המבקשות לעסוק בסיוע לתלמידים בתהליך הצמיחה האישית שלהם, לסיוע לתלמידים במצבי מעבר, לחץ ומשבר, לסיוע לתלמידים המגלים קשיי הסתגלות ובעיות שונות בעיקר במסגרת הבית-ספרית, ולמעוניינות להבין ולשפר את תפקוד המערכת הבית-ספרית ולסייע למורות ולמנהלות בהתמודדותם.

תוכנית הלימודים

התכנית כוללת לימודים אקדמיים לצד הכשרה מעשית בבתיה"ס. התכנית זהה לתכנית הקיימת בחיפה תוך התאמה לצרכים המיוחדים של האוכלוסייה החרדית. הלימודים מתקיימים במכללה.

הסטודנטיות יוכלו לבצע את ההכשרה המעשית סמוך למקום מגוריהן.

השלמת תואר בייעוץ מאפשרת

עבודה מאתגרת בסיוע לילדים ולמתבגרים.
רכישת כלים טיפוליים בתחומים מגוונים: טיפול באמנויות, ביבליותרפיה.
התואר מאפשר לימודי המשך בתחומים טיפוליים ייחודיות.
סטודנטיות מצטיינות יוכלו לכתוב עבודת תזה ולהמשיך ללימודי דוקטורט.
סיוע בקריאה והבנה של טקסטים באנגלית.

משך הלימודים:

התוכנית הינה שנתיים. הלימודים ילוו גם ביום התנסות בעבודה מעשית בייעוץ )פרקטיקום( בבית-ספר.

120 שעות לשנה לפי כללי משרד החינוך.

פעם אחת בשבוע יום ג' בשעות 17:00-8:30 וקורסי קיץ מרוכזים בחודש יולי.

שכר הלימוד: 250%

עלויות

< דמי טיפול ומנהלה למכללת מבחר - 600 ₪
< דמי הרשמה לאוניברסיטה
< שכ"ל לשנה המשולם ישירות לאוניברסיטה 13,800 ₪
*שכ"ל אקדמי לא כולל קורסי אנגלית )בכפוף להחלטת המל"ג(

תנאי קבלה

תנאי קבלה: תנאי הקבלה וכן דרישות הסיום של התואר השני זהים לאלו הנדרשים כיום במסגרת לימודי . M.A בייעוץ חינוכי בחוג לחינוך באוניברסיטת חיפה

• תואר ראשון בתחום חינוכי ממוצע משוקלל של 85 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בתואר ראשון.
• ציון 75 בבחינת כניסה באנגלית לתואר מוסמך של החוג לחינוך*
• ראיון אישי ו/או קבוצתי אליו יוזמנו המועמדות • שתי המלצות: אחת על הכישורים האקדמיים ואחת על הכישורים המקצועיים והאישיים.
* במקרה ובמהלך תהליך המיון נאתר מועמדותראויים שאינן עומדות בציון המעבר, הסטודנטיות יעברו קורס אנגלית מרוכז בסמסטר קיץ.

מועד פתיחה

פעם בשנה בסמסטר א'
פתיחת המסלול מותנית במספר נרשמים