אקדמיזציה למורות
תואר ראשון של מכללת תלפיות

סוג התואר

תכנית המיועדת לעובדות הוראה המעוניינות להתפתח ולהעמיק לתואר ראשון.
לימודי השלמה ממורה מוסמך בכיר לתואר " בוגר בהוראה" בתושב"ע ובחינוך מיוחד דו חוגי /
לימודי השלמה ממורה מוסמך בכיר לתואר "בוגר בהוראה" בחינוך מיוחד במסלול הגן (לידה-6)/
לימודי השלמה ממורה מוסמך בכיר לתואר "בוגר בהוראה" כללי בגיל הרך במסלול הגן/

המסיימות בהצלחה תהיינה זכאיות לתואר B.Ed בתחומי התמחותן המוכר ע"י משרד החינוך והמל"ג.

תנאי קבלה:

• תעודת בכיר - גננות כוללת ו/או לחינוך מיוחד למסלול בין מסלולי חינוך מיוחד
• מבחני חוץ – סאלד או תעודת בגרות

תנאי התוכנית:

• ללא שינוי מסלול או התמחות 38 ש"ש
• הכרה בלימודים קודמים (עד 8 ש"ש) תתאפשר על סמך הצגת מסמכים על לימודים רלוונטיים עפ"י כללי המל"ג :
1. במסגרת לימודי השלמה לתואר בוגר בהוראה לא יינתנו פטורים אקדמיים בגין לימודים קודמים.
2. תלמיד שלמד קורס מתוך התכנית המוצעת במסגרת אקדמיות אחרות, יהיה חייב לבחור בקורס אחר במקום הקורס שלמד.
3. חריג לכלל: סטודנט שלמד במוסד להכשרת "מורים מוסמכים בכירים" שהמדינה מתקצבת ומפקחת, והלימודים בהם נפרשו על פני שלוש שנים ברציפות ובהיקף של 90-96 ש"ש לפחות, והוא ממשיך ברצף עד 5 שנים מסיום הבכיר את לימודיו לתואר "בוגר בהוראה" במכללה אקדמית, ניתן להכיר עד 8 ש"ש על בסיס לימודיו בתנאים הבאים:
• קורסים רלוונטיים בלבד אשר קיימת הלימה לקורסים מקבילים בתכנית אקדמית אשר נלמדו ע"י מרצה ברמה אקדמית מקבילה.
• ציון בכל קורס הוא 80 לפחות.
• הכרה בקורסים קודמים הינם בהתאם לכללים הקבועים בתקנות האקדמי של המכללה.

התוכנית:

• התכנית כוללת לימודי חינוך ולימודי התמחות. במסגרת התכנית נדרשים שני סמינריונים, אחד בתחום החינוך ואחד בתחום ההתמחות של אחד החוגים הנלמדים.
• התכנית כוללת קורסים פרונטליים, קורסים מתוקשבים וקורסים בלמידה עצמית.
• קיימת חובת נוכחות 80% (לפחות) בכל קורס.

משך התכנית

• תכנית 89 ש"ש נמשכת כשנה וחצי- ממרץ 2929 אדר תש"פ, ועד יולי 2921 אב תשפ"א- כולל.
• תכנית 83 ש"ש יידרש סמסטר נוסף של לימודים.

נוהלי הרישום:

• המועמדת מתבקשת לשלוח את המסמכים הבאים:
-תעודת בגרות או ציוני חוצים - סאלד
- תעודת הוראה+ גיליון ציונים (לא סיכומי ביניים)
לא תתקבלנה פניות ללא מסמכים מצורפים

• לאחר שאישרו את קבלתך לתוכנית עלייך למלא בבנק את השוברים
• דמי רישום בסך 400 ש"ח
• מקדמה על סך 1,000 ש"ח תקרת אקרדיטציה (ההכרה בלימודים קודמים) היא עד 8 ש״ש (240 שעות בודדות).

שכר הלימוד

• דמי הרשמה חד פעמי 400 ש"ח
• דמי שירותים למכללת מבח"ר – 300 ₪
שכר לימוד המשולם ישירות למכללת תלפיות:
• שכר לימוד לתכנית 38 ש"ש 18,400 ₪ צמוד למדד
• שכר לימוד לתכנית 30 ש"ש 15,900 ₪ צמוד למדד
• כרטיס סטודנט 60 ש"ח
• אנגלית 2 ש"ש כלולים בשכר הלימוד, במידה וידרשו קורסים נוספים על פי דרישות המל"ג - התשלום נפרד.